ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหงส์หิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอความร่วมมือประชาชน นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับเทศบาลตำบลหงส์หิน เช่น การขอใบอนุญาตต่าง ๆ ผู้เสียภาษี ผู้ขออนุมัติ/อนุญาต ตามระเบียบหรือข้อบัญญัติ ผู้ขอรับรัฐสวัสดิการต่าง ๆ บริษัทผู้เสนองานซื้อ/จ้าง ที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการทำงานด้านต่าง ๆ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก โดยสแกน QR code หรือ web responsive ที่ให้ด้านล่างนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT )
https://itas.nacc.go.th/go/eit/a50edp
 


 
ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2
การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ พายุฤดูร้อน ปี 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสักสัน-บ้านไผ่สีทอง (3 ก.พ. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสักสัน-บ้านไผ่สีทอง (31 ม.ค.. 2566)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสักสัน-บ้านไผ่สีทอง (สายที่1)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสักสัน-บ้านไผ่สีทอง (สายที่2)
ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร บ้านพวงพยอมพัฒนา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟิลติกคอนกรีต สายบ้านสักลอใหม่ ซอย 4-ซอย 1
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570)
ผลการลดใช้พลังงานไตรมาส 2
ผลการลดใช้พลังงานไตรมาส 1
ประกาศรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่ สตง รับรองประจำปี 2564
บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
ประกาศผู้ชนะ โครงการถนน พวงพยอม-สักสัน
ประกาศผู้ชนะ ถนนบ้านศรีจอมแจ้ง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)
ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน
ประกาศเจตนารมณ์"สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลหงส์หินใสสะอาด พ.ศ.2565"
ประกาศกการเสริมสร้างวัฒนธรรมเทศบาลตำบลหงส์หิน "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลหงส์หินใสสะอาด"
ขอเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อก่อสร้างโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำหนองสลาบมน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านพวงพยอม-บ้านสักทุ่ง
ประกาศเทศบาลตำบลหส์หิน เรื่องจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านพวงพยอม-บ้านสักทุ่ง
 
 
ติดเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหงส์หิน เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอจุน จังหวัดพะเยา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง่
1 มีนาคม 2566 ติดเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหงส์หิน เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอจุน จังหวัดพะเยา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลหงส์หิน
วันที่ 1 มีนาคม 2566
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลหงส์หิน
 
 วันที่ 29 สิงหาคม 2565   ดำเนินการให้งานสาธารณูปโภค และงานไฟฟ้ากองช่าง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ล้างทำความสะอาดสถานที่ เพื่อเตรียมงานพิธีเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
งานกีฬาจุนเชื่อมใจ ครั้งที่ 24
4 กุมภาพันธ์ 2566
เทศบาลตำบลหงส์หิน เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันงานกีฬาจุนเชื่อมใจ ครั้งที่ 24
 
 วันที่ 29 สิงหาคม 2565   ดำเนินการให้งานสาธารณูปโภค และงานไฟฟ้ากองช่าง
วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ดำเนินการให้งานสาธารณูปโภค และงานไฟฟ้ากองช่าง
 วันที่ 29 สิงหาคม 2565  ประชุมสภาเทศบาลตำบลหงส์หิน สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2565 ประจำปี พ.ศ.2565
วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ประชุมสภาเทศบาลตำบลหงส์หิน สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2565 ประจำปี พ.ศ.2565
 
 วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ในฝ่ายป้องกันฯ แจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภค ให้กับระบบประปาหมู่บ้าน(น้ำไม่เพียงพอต่อการใช้) บ้านสันทราย ม.7
วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ในฝ่ายป้องกันฯ แจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภค ให้กับระบบประปาหมู่บ้าน(น้ำไม่เพียงพอต่อการใช้) บ้านสันทราย ม.7
วันที่ 23 สิงหาคม 2565  ดำเนินการให้งานสาธารณูปโภค และงานไฟฟ้ากองช่าง
วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ดำเนินการให้งานสาธารณูปโภค และงานไฟฟ้ากองช่าง
 
 
 วันที่ 18 สิงหาคม 2565  ดำเนินการออกตรวจพื้นที่ป่าร่วมกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอและผู้นำชุมชน? ม.6? หลังจากการออกลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้? และมีการตรวจพบพื้นที่ป่าถูกบุกรุกแผ้วถาง
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ดำเนินการออกตรวจพื้นที่ป่าร่วมกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอและผู้นำชุมชน? ม.6? หลังจากการออกลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้? และมีการตรวจพบพื้นที่ป่าถูกบุกรุกแผ้วถาง
 วันที่ 17 สิงหาคม 2565  จัดกิจกรรมปลุกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 จัดกิจกรรมปลุกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565
 
 
 
   
ประกาศเทศบาลเรื่อง-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2565
ประกาศผู้ชนะ โครงการถนน พวงพยอม-สักสัน
ประกาศผู้ชนะ ถนนบ้านศรีจอมแจ้ง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)
ขอเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อก่อสร้างโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำหนองสลาบมน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านพวงพยอม-บ้านสักทุ่ง
ประกาศเทศบาลตำบลหส์หิน เรื่องจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านพวงพยอม-บ้านสักทุ่ง
ประกาศ โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านศรีจอมแจ้ง
ประกาศ โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านพวงพยอม-บ้านสักสัน
ประกาศ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง
ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน
ประกาศ เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in piace Recycting รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๓๐-๐๐๐๔ ถนนสายบ้านพวงพยอม-บ้านสันทราย(ช่วงที่ ๒) ตำบลหงหินส์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (e-bi dding)
ประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านพวงพยอม-บ้านพวงพยอมใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พวงพยอม๑ หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พวงพยอม๒ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
 
 
คำขอน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค คำขอรับการช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ระบบแจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ คำขอตัดกิ่งไม้ แบบคำร้องทั่วไป
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ส่งประกาศใช้แผนอัตรากำลัง
ภาระค่าใช้จ่ายปรับโรงสร้างใหม่
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกำหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
นโยบาย การต่อต้านการรับสินบน ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหงส์หิน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์จังหวัดพะเยา
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่.
การสร้างวัฒนธรรม No gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No gift Policy
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
 
© NTwebsite.com 09-1880-7874
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  ติดต่อเทศบาล