เทศบาลตำบลหงส์หิน ยินดีต้อนรับ

ประกาศ เทศบาลตำบลหงส์หิน

 

รับโอนย้ายตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับ 3-6 ด่วน!!

ผลการลดใช้พลังงานไตรมาส 2
ผลการลดใช้พลังงานไตรมาส 1
ประกาศรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่ สตง รับรองประจำปี 2564
บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
ประกาศผู้ชนะ โครงการถนน พวงพยอม-สักสัน
ประกาศผู้ชนะ ถนนบ้านศรีจอมแจ้ง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)
ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน
ประกาศเจตนารมณ์"สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลหงส์หินใสสะอาด พ.ศ.2565"
ประกาศกการเสริมสร้างวัฒนธรรมเทศบาลตำบลหงส์หิน "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลหงส์หินใสสะอาด"
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และ เลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ขอเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อก่อสร้างโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำหนองสลาบมน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านพวงพยอม-บ้านสักทุ่ง
ประกาศเทศบาลตำบลหส์หิน เรื่องจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านพวงพยอม-บ้านสักทุ่ง
ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประกาศ โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านศรีจอมแจ้ง
ประกาศ โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านพวงพยอม-บ้านสักสัน
ประกาศ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง
ประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านพวงพยอม-บ้านพวงพยอมใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พวงพยอม๑ หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พวงพยอม๒ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินห้าแสนบาท ประจำปี ๒๕๖๒
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านพวงพยอม-บ้านพวงพยอมใหม่
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพวงพยอม๑ หมู่ที่ ๗
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพวงพยอม๒ หมู่ที่ ๕
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ประกาศเทศบาลตำบลหงส์หิน รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
โครงการลงดินลูกรังถนนเรียบเเม่น้ำอิงบ้านสันทราย-พวงพยอม ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประกาศผู้ชนะ-สถานีสูบน้ำพวงพยอม-3
ประกาศยื่นแบบภาษีป้าย-โรงเรือนฯประจำปี2561
ประกาศยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี2561_0001
ประกาศยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี2561_0002
ประกาศยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี2561
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพวงพยอม
ขอเชิญชวนยื่นเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงกล้องวงจรปิด (CCTV)
แต่งตั้งคกก.-โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณ-ม.4-105000-บาท
แต่งตั้งคกก.-โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณ-ม.10-284000-บาท
แต่งตั้งคกก.-โครงการซ่อมแซมอาคารสนง.-455000-บาท
ประกาศการจัดทำแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2560
รายงานแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2560
ขอเชิญชวนยื่นเสนอราคาจ้างเหมาลงดินลูกรังซ่อมแซมเพื่อการเกษตรหมู่ ๑,๘,๑๐,๑๑
ขอเชิญชวนยื่นเสนอราคาจ้างเหมาลงดินลูกรังซ่อมแซมเพื่อการเกษตรหมู่ ๔,๕,๖
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหงส์หิน วันที่ 21 เม.ย.2560
แบบตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าน การจัดการมูลฝอย
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านพวงพยอม-บ้านสันทรา
ประกาศเปิดซองสอบราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพวงพยอม 1 ม.7
 ประกาศเปิดซองสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพวงพยอม ม.6
 ประกาศเปิดซองสอบราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดไม่มีฝาปิด) บ้านพวงพยอม ม.5
 ประกาศเปิดซองสอบราคา โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยขาสั่น ม.1
 ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธี อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) จำนวน 1 คัน
 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านสักลอใหม่ หมู่ 8
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านสักลอใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน
 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านสักลอ หมู่ 2
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านสักลอ หมู่ที่ 2 ตำบลหงส์หิน
 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านสักสัน หมู่ 4
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านสักสัน หมู่ที่ 4 ตำบลหงส์หิน
 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านพวงพยอม 2
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านพวงพยอม 2 หมู่ที่ 5 ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน
 โครงการถมเดินเสริมความสูงถนน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หมู่ที่ 3 , 13
 โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านไผ่สีทอง หมู่ที่ 12
 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 11
 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 7
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านสันทราย หมู่ที่ 7
 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 4
 รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
 รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558
 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพวงพยอม
 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 5
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสักทอง หมู่ที่ 10
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสักลอใหม่ หมู่ที่ 8
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสักทุ่ง หมู่ที่ 3
ประกาศผลสอบราคาโครงการอาหารกลางวัน 16-9-2558
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) หมู่ที่ 8
ประกาศสอบราคาโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพวงพยอม
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน-คสล-ม.6
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน-คสล-ม.4
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำพวงพยอม 2
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลหงส์หิน
ประมูลโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล
 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น
สอบราคาจ้างเหมาโครงการงานสาธารณูปโภค จำนวน 2 โครงการ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยขาสั่น หมู่ที่ 1 บ้านศรีจอมแจ้ง ตำบลหงส์หิน