เทศบาลตำบลหงส์หิน ยินดีต้อนรับ

คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน


     
 
สำนักปลัด
ประกาศคู่มือประชาชน  
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  
การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท(กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องกิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่  
การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องกิ่น  
การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้าชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องกิ่น  
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องกิ่น  
การขอเลขที่บ้าน  
การรับเเจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน เเละเกิดนอกบ้าน  
การรับเเจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน เเละตายนอกบ้าน  
การรับเเจ้งการย้ายเข้า  
การรับเเจ้งการย้ายออก  
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องกิ่น  
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
กองคลัง
 
ประกาศ คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน  
การจดทะเบียนพาณิขย์(ตั้งใหม่)กรณีขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ  
การจดทะเบียนพาณิขย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)  
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด)  
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)  
การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฏหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์  
การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  
การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  
การจดทะเบียนพาาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)  
การรับชำระภาษี  
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่  
การรับชำระภาษีโรงเรือนเเละที่ดิน  
 
กองช่าง
 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานี  
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานี1  
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร  
การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32  
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน  
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา21  
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร  
การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22  
การแจ้งขุดดิน  
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมตรา 39 ทวิ  
การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี  
การแจ้งถมดิน  
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2  
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี  
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน  
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)  
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)  
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน  
 

กองสาธารณะสุข

 
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการกำจัดสิ่งปฏิกูล  
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล  
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ