เทศบาลตำบลหงส์หิน ยินดีต้อนรับ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

     
 

วิสัยทัศน์การพัฒนา

“พัฒนาเทศบาลตำบลหงส์หินให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน มีแหล่งน้ำเพียงพอ สุขภาพปลอดภัย การศึกษาก้าวไกล สิ่งแวดล้อมสดใส”

พันธกิจ
พัฒนาทางด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่และได้มาตรฐาน
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและชุมชน
พัฒนาระบบการบริหาร การบริการที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ


      ุ
 
 
 
 
 
 
 

LINK