เทศบาลตำบลหงส์หิน ยินดีต้อนรับ

ช่องทาง รับฟังความคิดเห็น

     
ช่องทางที่ 1
ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา  
ช่องทางที่ 2 ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5489-6050

 
ช่องทางที่ 3 ร้องเรียนทางโทรสาร หมายเลข 0-5489-6111  
ช่องทางที่ 4 ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่ : นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน สำนักงานเทศบาลตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150  
ช่องทางที่ 5 ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : saraban_05560203@dla.go.th  
ช่องทางที่ 6 ร้องเรียนผ่านทาง Facebook : เทศบาลตำบลหงส์หิน  
ช่องทางที่ 7 ร้องเรียนผ่านทางเว็ปโซต์ของเทศบาลตำบลหงส์หิน : www.honghinlocal.go.th  
ช่องทางที่ 8 ร้องเรียนผ่านกล่องรับฟังความคิดเห็น