เทศบาลตำบลหงส์หิน ยินดีต้อนรับ

คณะ ผู้บริหาร

  


นายสามารถ ชื่นเมือง
นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน
โทร.091-1946655


นายบุญเทียน เครือวงค์
รองนายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน
โทร.086-1888259
 
นายประสิทธ์ โนชัย
รองนายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน
โทร.086-2481062
 

นายยุทธนา วันทาแทน
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน
โทร.089-2342104

นายกาจ ปัญญาหล้า
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน
โทร.089-5616316