เทศบาลตำบลหงส์หิน ยินดีต้อนรับ

คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน


     
 
มาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง  
คู่มือมาตรฐานการวางผังเมือง  
คู่มือกฎหมายควบคุมอาคาร  
คู่มือมาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ  
มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำของ อปท.  
การขอเลขที่บ้าน  
การรับเเจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน เเละเกิดนอกบ้าน  
การรับเเจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน เเละตายนอกบ้าน  
การรับเเจ้งการย้ายเข้า  
การรับเเจ้งการย้ายออก  
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานที่ศึกษาสังกัด อปท.  
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  
การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท(กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของ อปท. ถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)  
การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท  
การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำของ อปท.  
การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของ อปท.  
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับ INFOGRAPHIC  
คู่มือมาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน  
คู่มือมาตารฐานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย  
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
คู่มือการใช้งาน-e-PlanNACC  
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูล  
คู่มือการร่่างข้อกำหนดของท้องถิ่น  
คู่มือปฏิบัติงานท้องถิ่น  
งานร้องเรียนร้องทุกข์  
คู่มือการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ล่าสุด  
คู่มือการประดับแพรแถบย่อของเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
คู่มือการประเมินผลงานพนักงานจ้างเล่มชมพู  
คู่มือการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง (e-Filling)  
คู่มือตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  
คู่มือบำเหน็จบำนาญ  
คู่มือเลื่อนขั้นเงินเดือนครู2563  
คู่มือสมรรถนะประจำสายงานเล่มเขียว  
คู่มือสมรรถนะผู้บริหารเล่มน้ำตาล  
คู่มือสมรรถนะหลักข้าราชการเล่มม่วง  
ว23คู่มือหนังสือซักซ้อมเกณฑ์ใหม่ และการบันทึกแบบ PPR  
ว45คู่มือหนังสือขยายความหลักเกณฑ์วิทยะฐานะ  
ว70 คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง3ปี2564-2566