ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหงส์หิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


เดิมทีเป็นส่วนหนึ่งของตำบลลอ อำเภอเชียงคำ จังหวัดเชียงราย ต่อมาอำเภอเชียงคำได้แยกมาเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดพะเยา เมื่อปี พ.ศ. 2512 และตำบลหงส์หินก็ได้แยกออกจากตำบลลอ เมื่อ ปี พ.ศ. 2519 เพื่อจัดตั้งออกเป็นอีกตำบลหนึ่ง เรียกว่า “ ตำบลหงส์หิน ” ซึ่งได้ใช้ชื่อพระธาตุหงส์หินที่ชาวบ้านนับถือมาแต่โบราณกาลมาตั้งเป็นชื่อตำบล

ขนาดและที่ตั้ง

ตำบลหงส์หิน มีพื้นที่ประมาณ 48,722 ไร่ หรือประมาณ 77.95 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่อยู่อาศัย 26,464 ไร่ พื้นที่สาธารณะ 1,588 ไร่ พื้นที่ป่า 7,743 ไร่ ที่เหลือเป็นพื้นที่ไม่ได้จำแนก 12,927 ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

อาณาเขต ตำบลหงส์หินมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน และตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลหงส์หินมีลักษณะเป็นที่ราบ และมีภูเขาล้อมรอบทางด้านทิศตะวันตก พื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 เป็นพื้นที่ราบ ใช้ในการทำการเกษตร และเป็นที่อยู่อาศัย และประมาณร้อยละ 20 เป็นพื้นที่ราบสลับกับภูเขา ส่วนใหญ่ใช้เป็นที่เพราะปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ยางพารา และใช้เป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์

ลักษณะภูมิอากาศ

ตำบลหงส์หินมีลักษณะภูมิอากาศแบบเขตร้อนอยู่ในเขตอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มี3ฤดู

ประกอบด้วย

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน - กันยายน

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม - มกราคมการเมืองและการปกครอง

เทศบาลตำบลหงส์หิน มีหมู่บ้านในเขตการปกครอง จำนวน 13 หมู่บ้าน ดังนี้

เป็นหมู่บ้านในเขต เทศบาลทั้งหมด

ประชากร

- จำนวนหลังคาเรือนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2,450 หลังคาเรือน

- จำนวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่ตามฐานทะเบียนราษฎร์ 7,012 คน

- ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยประมาณ....90....คน/ตารางกิโลเมตร-

ข้อมูลประชากร ณ เดือน ตุลาคม 2554 (ฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอจุน)

วิสัยทัศน์การพัฒนา

“ ตำบลหงส์หินเป็นพื้นที่ทำการเกษตรอินทรีย์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับการศึกษาประกอบกับมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและองค์กรอย่างเป็นระบบ ”

พันธกิจ

พัฒนาทางด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และได้มาตรฐาน

อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและชุมชน

พัฒนาระบบการบริหาร การบริการที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ

   
 
 
 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ส่งประกาศใช้แผนอัตรากำลัง
ภาระค่าใช้จ่ายปรับโรงสร้างใหม่
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกำหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ
นโยบายกลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
นโยบาย การต่อต้านการรับสินบน ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหงส์หิน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์จังหวัดพะเยา
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 
 
© NTwebsite.com 09-1880-7874
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  ติดต่อเทศบาล