ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหงส์หิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสมชาย แก้วไกรคช
ประธานสภาเทศบาลตำบลหงส์หิน
โทร.086-7698631


นางสาวแววตา สักลอ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลหงส์หิน
โทร.092-6193242

จ่าเอกอดุลย์ ฤาชา
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหงส์หิน
โทร.084-3788904

นายประจวบ อินสุวรรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหงส์หิน เขต 1
โทร.093-2199631

นายชาติ สักลอ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหงส์หิน เขต 1
โทร.094-6122015

นายบุญฑิตย์ สักลอ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหงส์หิน เขต 1
โทร.093-1348481

นายบุญลอด ใจคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหงส์หิน เขต 1
โทร.086-1151

นายธนวรรธน์ สักลอ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหงส์หิน เขต 1
โทร.093-1348481

นายศรันยู ใจก้อน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหงส์หิน เขต 2
โทร.086-1151066

นายสุวรรณ เทพสาย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหงส์หิน เขต 2
โทร.088-4331628

นายวิมล ปันติ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหงส์หิน เขต 2
โทร.086-0337118

นางสาวสุพรรษา น้อยมอย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหงส์หิน เขต 2
โทร.096-9969757

นางจุติมาศ คะมณีวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหงส์หิน เขต 2
โทร.086-1162157

 

   
 
 
 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 
 
© NTwebsite.com 09-1880-7874
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  ติดต่อเทศบาล