ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหงส์หิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ประกาศ  
แผนการปฏิบัติการจัดเก็บป้าย ปี 2565  
แผนการปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565  
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ปี 2565  
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
   

กำหนดการชำระภาษี
กำหนดการชำระภาษีต่างๆ ของเทศบาลตำบลหงส์หิน


1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ยื่นแบบ (ภรด.2 เพื่อชำระภาษีตั้งแต่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี)

2. ภาษีป้าย (ยื่นแบบเพื่อชำระภาษี ตั้งแต่ 1 มกราคม-มีนาคม ของทุกปี)

3. ภาษีบำรุงท้องถิ่น (ยื่นแบบเพื่อชำระภาษี ตั้งแต่ 1 มกราคม-เมษายน ของทุกปี)

4. ใบอนุญาตต่างๆ
• ขอต่ออายุใบอนุญาตฉบับใหม่ ก่อนใบอนุญาตเดิมหมดอายุ
• ผู้ประกอบการรายใหม่ ให้ขอใบอนุญาตก่อนประกอบการติดต่อยื่นชำระภาษีได้ที่
กองคลัง เทศบาลตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

โทร 054-896050
โทรสาร 054-896111


“เงินภาษีทุกบาทมีค่า เพื่อพัฒนาท้องถิ่นเรา”

 
 
 

 


 

   
 
 
 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ส่งประกาศใช้แผนอัตรากำลัง
ภาระค่าใช้จ่ายปรับโรงสร้างใหม่
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกำหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ
นโยบายกลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
นโยบาย การต่อต้านการรับสินบน ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหงส์หิน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์จังหวัดพะเยา
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 
 
© NTwebsite.com 09-1880-7874
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  ติดต่อเทศบาล