เทศบาลตำบลหงส์หิน ยินดีต้อนรับ

ภาษี ...


     
 
 


     

กำหนดการชำระภาษี
กำหนดการชำระภาษีต่างๆ ของเทศบาลตำบลหงส์หิน


1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ยื่นแบบ (ภรด.2 เพื่อชำระภาษีตั้งแต่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี)

2. ภาษีป้าย (ยื่นแบบเพื่อชำระภาษี ตั้งแต่ 1 มกราคม-มีนาคม ของทุกปี)

3. ภาษีบำรุงท้องถิ่น (ยื่นแบบเพื่อชำระภาษี ตั้งแต่ 1 มกราคม-เมษายน ของทุกปี)

4. ใบอนุญาตต่างๆ
• ขอต่ออายุใบอนุญาตฉบับใหม่ ก่อนใบอนุญาตเดิมหมดอายุ
• ผู้ประกอบการรายใหม่ ให้ขอใบอนุญาตก่อนประกอบการติดต่อยื่นชำระภาษีได้ที่
กองคลัง เทศบาลตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

โทร 054-896050
โทรสาร 054-896111


“เงินภาษีทุกบาทมีค่า เพื่อพัฒนาท้องถิ่นเรา”