ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหงส์หิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
สำนักปลัด
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำของ อปท.  
การขอเลขที่บ้าน  
การรับเเจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน เเละเกิดนอกบ้าน  
การรับเเจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน เเละตายนอกบ้าน  
การรับเเจ้งการย้ายเข้า  
การรับเเจ้งการย้ายออก  
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานที่ศึกษาสังกัด อปท.  
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  
การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท(กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของ อปท. ถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)  
การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท  
การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำของ อปท.  
การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของ อปท.  
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับ INFOGRAPHIC  
คู่มือมาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน  
คู่มือมาตารฐานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย  
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
คู่มือการใช้งาน-e-PlanNACC  
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูล  
คู่มือการร่่างข้อกำหนดของท้องถิ่น  
คู่มือปฏิบัติงานท้องถิ่น  
งานร้องเรียนร้องทุกข์  
คู่มือการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ล่าสุด  
คู่มือการประดับแพรแถบย่อของเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
คู่มือการประเมินผลงานพนักงานจ้างเล่มชมพู  
คู่มือการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง (e-Filling)  
คู่มือตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  
คู่มือบำเหน็จบำนาญ  
คู่มือเลื่อนขั้นเงินเดือนครู2563  
คู่มือสมรรถนะประจำสายงานเล่มเขียว  
คู่มือสมรรถนะผู้บริหารเล่มน้ำตาล  
คู่มือสมรรถนะหลักข้าราชการเล่มม่วง  
ว23คู่มือหนังสือซักซ้อมเกณฑ์ใหม่ และการบันทึกแบบ PPR  
ว45คู่มือหนังสือขยายความหลักเกณฑ์วิทยะฐานะ  
ว70 คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง3ปี2564-2566  
     
     
กองคลัง
 
ประกาศ คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน  
การจดทะเบียนพาณิขย์(ตั้งใหม่)กรณีขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ  
การจดทะเบียนพาณิขย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)  
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด)  
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)  
การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฏหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์  
การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  
การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  
การจดทะเบียนพาาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)  
การรับชำระภาษี  
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่  
การรับชำระภาษีโรงเรือนเเละที่ดิน  
 
กองช่าง
 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานี  
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานี1  
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร  
การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32  
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน  
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา21  
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร  
การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22  
การแจ้งขุดดิน  
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมตรา 39 ทวิ  
การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี  
การแจ้งถมดิน  
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2  
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี  
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน  
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)  
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)  
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน  
 

กองสาธารณะสุข

 
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการกำจัดสิ่งปฏิกูล  
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล  
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  

 

   
 
 
 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ส่งประกาศใช้แผนอัตรากำลัง
ภาระค่าใช้จ่ายปรับโรงสร้างใหม่
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกำหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ
นโยบายกลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
นโยบาย การต่อต้านการรับสินบน ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหงส์หิน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์จังหวัดพะเยา
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 
 
© NTwebsite.com 09-1880-7874
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  ติดต่อเทศบาล