ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหงส์หิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องการทุจริตของเจ้าหน้าที่
1. ช่องทางร้องเรียน
 
- ประชาชนร้องเรียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
- ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 0-5489-6050
- ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรสาร 0-5489-6111
- ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราว/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลหงส์หิน
- ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่ : นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน สำนักงานเทศบาลตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
- ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : saraban_05560203@dla.go.th
- ร้องเรียนผ่านทาง Facebook : เทศบาลตำบลหงส์หิน
- ร้องเรียนผ่านทางเว็ปโซต์ของเทศบาลตำบลหงส์หิน : www.honghinlocal.go.th
- ร้องเรียนผ่านกล่องรับฟังความคิดเห็น
 
2. ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
 
  ขั้นตอนที่ 1 ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งแบะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ตามข้อ 1
ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการคัดแยกประเภทเรื่องร้องเรียน วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งแบะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขั้นตอนที่ 3 สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึงนายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน พิจารณาลงนาม
ขั้นตอนที่ 4 ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ หรือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนที่ 5 แจ้งผู้ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงานชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน
ขั้นตอนที่ 6 เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราว/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลหงส์หิน รับรายงานและติดตามความคืบหน้า ผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อเสนอนายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน
ขั้นตอนที่ 7 ดำเนินการเก็บข้อมูลในแบบบันทึกเรื่องร้องเรียน เพื่อการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์
ขั้นตอนที่ 8 จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริการ (รายปี)

 
     
   
     

 

   
 
 
 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ส่งประกาศใช้แผนอัตรากำลัง
ภาระค่าใช้จ่ายปรับโรงสร้างใหม่
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกำหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ
นโยบายกลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
นโยบาย การต่อต้านการรับสินบน ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหงส์หิน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์จังหวัดพะเยา
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 
 
© NTwebsite.com 09-1880-7874
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  ติดต่อเทศบาล