ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหงส์หิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


             องค์การบริหารส่วนตำบลหงส์หิน ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลหงส์หินเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหงส์หิน เมื่อปี พ.ศ. 2539 ประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากรประมาณ 7,098 คน ซึ่งตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ได้กำหนดให้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนประสานสายใยแห่งความสัมพันธ์ทำให้เกิดจิตสำนึกรัก หวงแหน ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลหงส์หิน มีจำนวนหมู่บ้านและประชากรเพิ่มมากขึ้น การบริหารจัดการภายในท้องถิ่น มีความเจริญเติมโต ทั้งทางด้านความเป็นอยู่ ด้านเศรษฐกิจที่ดีขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลหงส์หิน เป็นเทศบาลตำบลหงส์หิน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2551

             ฉะนั้นเมื่อองค์กรมีขนาดใหญ่ขึ้น การบริหารจัดการย่อมมีมากขึ้น การส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ย่อมมีความเจริญและยิ่งใหญ่ตามลำดับ วารสารเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ทุกท่านได้ลำลึกถึงบรรพบุรุษของเราทั้งหลาย ชาวตำบลหงส์หินได้อาศัยแผ่นดินเกิด กินอยู่ เดินทุกวันนี้เป็นแผ่นดินที่มีบรรพบุรุษเราปกปักรักษา เพื่อลูกเพื่อหลาน เหลน โหลน วันข้างหน้าสืบต่อไป

             ถ้าเรานับย้อนหลังไปก็คงจะเป็นเวลาพัน พัน ปีมาแล้ว แต่เราก็ไม่ควรจะลืมว่า ภายในตำบลหงส์หินของเรา มีวัตถุโบราณสถาน 1 แห่ง นั้นก็คือ “พระธาตุหงส์หิน” ซึ่งมีมานานนับพันพันปี และไม่มีใครได้ล่วงรู้ถึงที่มาที่ไปได้อย่างชัดเจน วารสารเล่มนี้คงจะทำให้ผู้ที่ไม่เคยรู้ได้ทราบประวัติความเป็นมาของวัตถุโบราณ ประจำตำบล ได้รับรู้และสามารถที่จะถ่ายทอดให้บุคคลรุ่นหลังๆ ได้อย่างภาคภูมิใจ

             คำว่า “หงส์หิน” เราฟังแล้วมันลึกอยู่ในตัวของมันเอง “หงส์” เป็นสัตว์ที่สูงส่ง เพราะทุกคนยังไม่เคยเห็นตัวจริง ถ้าพูดถึงวรรณคดีไทยแล้ว ก็คงจะอยู่ในกลุ่มสัตว์ หิมพาน “หิน” หินเป็นสิ่งของที่แข็ง ทุกคนย่อมรู้ว่าหินเป็นได้ทุกอย่าง เหล็ก ทอง เงิน คำ อยู่ในหิน ฉะนั้น คำสองคำนำมาผสมกัน เรียกว่า “หงส์หิน” ก็นับว่าเป็นสิ่งที่น่าเคารพ นับถืออย่างยิ่ง พวงเราจงมาช่วยกัน อนุรักษ์ วัตถุโบราณสภาน เอาไว้เพื่อให้เป็นประเพณี วัฒนธรรมประจำตำบล ช่วยกันทำความดี ให้สมกับเป็นลูกหลาน “เจ้าพ่อหงส์หิน”


 

 

   
 
 
 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 
 
© NTwebsite.com 09-1880-7874
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  ติดต่อเทศบาล