เทศบาลตำบลหงส์หิน ยินดีต้อนรับ

สมาชิก สภาเทศบาล

     
  
..............................................


นายสมชาย แก้วไกรคช
ประธานสภาเทศบาลตำบลหงส์หิน
โทร.086-7698631


นางสาวแววตา สักลอ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลหงส์หิน
โทร.092-6193242

จ่าเอกอดุลย์ ฤาชา
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหงส์หิน
โทร.084-3788904

นายประจวบ อินสุวรรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหงส์หิน เขต 1
โทร.093-2199631

นายชาติ สักลอ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหงส์หิน เขต 1
โทร.094-6122015

นายบุญฑิตย์ สักลอ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหงส์หิน เขต 1
โทร.093-1348481

นายบุญลอด ใจคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหงส์หิน เขต 1
โทร.086-1151

นายธนวรรธน์ สักลอ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหงส์หิน เขต 1
โทร.093-1348481

นายศรันยู ใจก้อน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหงส์หิน เขต 2
โทร.086-1151066

นายสุวรรณ เทพสาย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหงส์หิน เขต 2
โทร.088-4331628

นายวิมล ปันติ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหงส์หิน เขต 2
โทร.086-0337118

นางสาวสุพรรษา น้อยมอย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหงส์หิน เขต 2
โทร.096-9969757

นางจุติมาศ คะมณีวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหงส์หิน เขต 2
โทร.086-1162157