ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหงส์หิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วันที่ 29 สิงหาคม 2565   ดำเนินการให้งานสาธารณูปโภค และงานไฟฟ้ากองช่าง
วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ดำเนินการให้งานสาธารณูปโภค และงานไฟฟ้ากองช่าง
 วันที่ 29 สิงหาคม 2565  ประชุมสภาเทศบาลตำบลหงส์หิน สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2565 ประจำปี พ.ศ.2565
วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ประชุมสภาเทศบาลตำบลหงส์หิน สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2565 ประจำปี พ.ศ.2565
 
 วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ในฝ่ายป้องกันฯ แจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภค ให้กับระบบประปาหมู่บ้าน(น้ำไม่เพียงพอต่อการใช้) บ้านสันทราย ม.7
วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ในฝ่ายป้องกันฯ แจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภค ให้กับระบบประปาหมู่บ้าน(น้ำไม่เพียงพอต่อการใช้) บ้านสันทราย ม.7
วันที่ 23 สิงหาคม 2565  ดำเนินการให้งานสาธารณูปโภค และงานไฟฟ้ากองช่าง
วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ดำเนินการให้งานสาธารณูปโภค และงานไฟฟ้ากองช่าง
 
 วันที่ 18 สิงหาคม 2565  ดำเนินการออกตรวจพื้นที่ป่าร่วมกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอและผู้นำชุมชน? ม.6? หลังจากการออกลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้? และมีการตรวจพบพื้นที่ป่าถูกบุกรุกแผ้วถาง
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ดำเนินการออกตรวจพื้นที่ป่าร่วมกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอและผู้นำชุมชน? ม.6? หลังจากการออกลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้? และมีการตรวจพบพื้นที่ป่าถูกบุกรุกแผ้วถาง
 วันที่ 17 สิงหาคม 2565  จัดกิจกรรมปลุกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 จัดกิจกรรมปลุกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565
 
วันที่ 16 สิงหาคม 2565  สาธิต วิธีใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการระงับเหตุอัคคีภัยให้กับครูผู้ดูแลเด็กเทศบาลตำบลหงส์หิน และซักซ้อมการอพยพเด็กไปอยู่ในที่ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 สาธิต วิธีใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการระงับเหตุอัคคีภัยให้กับครูผู้ดูแลเด็กเทศบาลตำบลหงส์หิน และซักซ้อมการอพยพเด็กไปอยู่ในที่ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันฯ นำรถบรรทุกน้ำออกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภคให้กับงานศพ พ่อวันชนะ วงค์ไชย บ้านสักทอง
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันฯ นำรถบรรทุกน้ำออกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภคให้กับงานศพ พ่อวันชนะ วงค์ไชย บ้านสักทอง
 
 วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ดำเนินการตัดกิ่งไม้ล้มทับกีดขวางการจราจรบนถนนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเขตติดต่อระหว่างบ้านสันทราย ม. 7 กับบ้านวังศิลา อ.ป่าแดด
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ดำเนินการตัดกิ่งไม้ล้มทับกีดขวางการจราจรบนถนนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเขตติดต่อระหว่างบ้านสันทราย ม. 7 กับบ้านวังศิลา อ.ป่าแดด
 วันที่ 10 สิงหาคม 2565  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพวงพยอมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพวงพยอมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
 
วันที่ 9 สิงหาคม 2565  ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายด้านพืชของเกษตรกรเนื่องจากได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนาข้าว ของเกษตร
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายด้านพืชของเกษตรกรเนื่องจากได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนาข้าว ของเกษตร
วันที่ 5 สิงหาคม 2565  ดำเนินการตรวจสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการก่อนออกใบอนุญาตฯ เพื่อให้เป็นไปตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหงส์หิน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ดำเนินการตรวจสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการก่อนออกใบอนุญาตฯ เพื่อให้เป็นไปตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหงส์หิน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558
 
 วันที่ 5 สิงหาคม 2565 โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก
เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์? พระบรมราชินีนาถ? พระบรมราชชนนี? พันปีหลวง? เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์? พระบรมราชินีนาถ? พระบรมราชชนนี? พันปีหลวง? เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา
วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและบริบทของชุมชน
วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและบริบทของชุมชน
 
แจกจ่ายกระเบื้องให้กับผู้ประสบเหตุวาตภัยวันที่ 
                     21 เมษายน 2565 เวลา 17.30 น.เกิดลมพายุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ตำบลหงส์หินได้รับความเสียหาย
วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสามารถ ชื่นเมือง นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน มอบหมายภารกิจให้ นางศรีพรรณ สักลอ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลหงส์หิน ดำเนินการลงพื้นที่ ณ บริษัท เต๋อเยวี๋ยน จำกัดเพื่อแจ้งการจัดการขยะจำพวกเมล็ดและกากลำไย
 วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ สักลอ ปลัดเทศบาลตำบลหงส์หิน และนายภาณุพงศ์ จันทร์นวล ผู้อำนวยการกองช่างได้มอบหมายภารกิจให้  นายเหมฤทธิรงค์ อินทร์ชน หัวหน้าฝ่ายการโยธา ดำเนินการให้งานสาธารณูปโภค และงานไฟฟ้ากองช่าง
วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ สักลอ ปลัดเทศบาลตำบลหงส์หิน และนายภาณุพงศ์ จันทร์นวล ผู้อำนวยการกองช่างได้มอบหมายภารกิจให้ นายเหมฤทธิรงค์ อินทร์ชน หัวหน้าฝ่ายการโยธา ดำเนินการให้งานสาธารณูปโภค และงานไฟฟ้ากองช่าง
 
นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ สักลอ ปลัดเทศบาลตำบลหงส์หิน และนายภาณุพงศ์ จันทร์นวล ผู้อำนวยการกองช่างได้มอบหมายภารกิจให้  นายเหมฤทธิรงค์ อินทร์ชน หัวหน้าฝ่ายการโยธา ดำเนินการให้งานสาธารณูปโภค และงานไฟฟ้ากองช่าง
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ สักลอ ปลัดเทศบาลตำบลหงส์หิน และนายภาณุพงศ์ จันทร์นวล ผู้อำนวยการกองช่างได้มอบหมายภารกิจให้ นายเหมฤทธิรงค์ อินทร์ชน หัวหน้าฝ่ายการโยธา ดำเนินการให้งานสาธารณูปโภค และงานไฟฟ้ากองช่าง
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลหงส์หิน ลงพื้นที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก พมจ.จังหวัดพะเยา เพื่อเยี่ยมบ้านเด็กผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลหงส์หินจำนวน 7 ราย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 6 คน
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลหงส์หิน ลงพื้นที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก พมจ.จังหวัดพะเยา เพื่อเยี่ยมบ้านเด็กผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลหงส์หินจำนวน 7 ราย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 6 คน
 


แจกจ่ายกระเบื้องให้กับผู้ประสบเหตุวาตภัยวันที่ 
                     21 เมษายน 2565 เวลา 17.30 น.เกิดลมพายุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ตำบลหงส์หินได้รับความเสียหาย
แจกจ่ายกระเบื้องให้กับผู้ประสบเหตุวาตภัยวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 17.30 น.เกิดลมพายุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ตำบลหงส์หินได้รับความเสียหาย
20 เมษายน 2565 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกิจกรรมตามโครงการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขฯ 
                     ในพื้นที่ตำบลหงส์หิน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 
                     20 คน
20 เมษายน 2565 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกิจกรรมตามโครงการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขฯ ในพื้นที่ตำบลหงส์หิน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 20 คน
 
18 เมษายน 2565
 พิธีรดน้ำดำหัวขอพรนายกเทศมนตรีตำบลหงหินส์ นายสามารถ ชื่นเมือง และประธานสภาเทศบาลตำบลหงหินส์ นายสมชาย แก้วไกรคช
18 เมษายน 2565 พิธีรดน้ำดำหัวขอพรนายกเทศมนตรีตำบลหงหินส์ นายสามารถ ชื่นเมือง และประธานสภาเทศบาลตำบลหงหินส์ นายสมชาย แก้วไกรคช
11 เมษายน 2565
11 เมษายน 2565 จัดตั้งจุดบริการประชาชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง,รพ.สต.หงส์หินและฝ่ายปกครองอำเภอจุน(ณ.จุดบริการประชาชนบ้านสันทราย)
 
 
5 เมษายน 2565
5 เมษายน 2565 พิธีมอบใบประกาศตามโครงการพัฒนาทักษะส่งเสริมการเรียนรู้ระดับปฐมวัย(บัณฑิตน้อย)ประจำปีการศึกษา2564ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหงส์หิน
5 เมษายน 2565
5 เมษายน 2565 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกิจกรรมตามโครงการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขฯ ในพื้นที่ตำบลหงส์หิน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 20 คน
 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ส่งประกาศใช้แผนอัตรากำลัง
ภาระค่าใช้จ่ายปรับโรงสร้างใหม่
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกำหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ
นโยบายกลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
นโยบาย การต่อต้านการรับสินบน ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหงส์หิน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์จังหวัดพะเยา
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 
 
© NTwebsite.com 09-1880-7874
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  ติดต่อเทศบาล